artikel

Romernas nationaldag

Den 8 april firas den romska nationaldagen. Romer har funnits i Sverige i flera hundra år, är en av Sveriges nationella minoriteter och har en rik historia och kultur när det gäller till exempel språk, berättelser och musik. Det är en dag för stolthet och glädje och för att fira och synliggöra romsk kultur. Men tyvärr också en dag att minnas de övergrepp och den diskriminering gruppen tvingats möta och fortfarande möter.

I Sverige har romer diskriminerats på olika sätt i historien, nekats bostäder, tvångssteriliserats och fråntagits sina barn. I modern tid har svensk polis utan grund upprättat register över romer. Ingen värdig ersättning eller skadestånd har getts till de registrerade (Kristinas ändringar i grönt). Vänsterpartiet vill i samband med nationaldagen visa vårt stöd för romers kamp för upprättelse och rättigheter. Den romska kulturen bör förknippas med positiva saker och inte kopplas ihop med tiggeri eller utsatthet. Men det går tyvärr inte heller att blunda för den extrema situation många romer lever i i Europa.

När det gäller EU-migranter som ses tigga på gatorna är många romer från till exempel Rumänien där de lever under extrem fattigdom och strukturell diskriminering. Vänsterpartiet menar att alla har rätt till vård, det gäller EU-migranter såväl som papperslösa och asylsökande. Det bör göras en individuell bedömning om försörjningsstöd där barnperspektivet vägs in – inte minst när det gäller frågan om rimligt boende.

På EU-nivå vill Vänsterpartiet se mer samarbete mellan länderna för att stärka romers rättigheter. Vi vill att EU:s strukturfonder ska användas till att förbättra situationen för socialt utsatta medborgare och att de som berörs får inflytande över hur pengarna används. Vi anser att EU:s budget i större utsträckning ska gå till fattigdomsbekämpning. Köpenhamnskriterierna (det vill säga kriterierna för länders inträde i EU som innebär att landet ska vara en stabil demokrati som respekterar mänskliga rättigheter och ger skydd till minoriteter) ska gälla och efterlevas även när länderna blivit medlemmar i EU. Vänsterpartiet kan även tänka sig sanktioner på EU-nivå vid brott mot Köpenhamnskriterierna (Kims ändring i rött).

Romernas nationalsång heter Gelem, gelem, vilket betyder ”Jag har vandrat”. Det romska folket har tvingats att vandra ensamma länge. Det är dags att majoritetssamhället visar att romers vandring för acceptans är över och att det är dags att gå framåt tillsammans i jämlikhet och respekt.

Distriktsstyrelsen 
Vänsterpartiet Jämtlands län

Kopiera länk