Vänsterpartiet Åre

Vänsterpartiet Åre

 

Är du intresserad av att engagera dig i Vänsterpartiet Åre?
Då är du varmt välkommen att skicka e-post till [email protected].

Ordförande: Jan-Olof Jonsson
Mobil: 
073-059 69 78
E-post: [email protected] 

 

Miljöfrågor: Sverre Launy
Mobil: 
070-942 7816
E-post: [email protected]

På gång:

MOTION

Jan Olof Jonsson, Vänsterpartiet i Åre

2017-06-27

Motion angående utredning av förutsättningar för bildande av kommunalt naturreservat i Ullådalen

 

Bakgrund

Ullådalen, en oas för bofasta och turister riskerar att exploateras. Vi vill säkra tillgången till denna oas för framtiden genom att bilda ett kommunalt naturreservat i Ullådalen.

 

Nedan följer beskrivningar av naturreservat enligt Naturvårdsverket:

Varför har vi naturreservat?

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.

Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat:

  • bevara biologisk mångfald
  • vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet
  • skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Kommuner kan på eget initiativ inrätta naturreservat. De kan få bidrag för att skaffa mark och dessutom kan medel från LONA, den lokala naturvårdssatsningen, användas för att förbereda kommunernas naturreservat. 

Villkoren för bidrag

Kommunen kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen beviljas LONA-bidrag.

Stöd av länsstyrelserna

Varje länsstyrelse har en utsedd kontaktperson som kan vägleda kommunen steg för steg i bildandet av naturreservat. De kan också förmedla erfarenheter från andra kommuners erfarenheter genom filmerna eller kontaktpersoner hos kommunerna.

Naturreservat bildas av länsstyrelserna och kommunerna.

Det statliga åtagandet för naturreservat tar sin utgångspunkt i förekomsten av särskilt värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter, vilket innebär att det ofta är de naturmiljöer med störst skyddsbehov som blir naturreservat. Även natur med särskilt stora värden för friluftslivet kan prioriteras för bildande av naturreservat. Naturvårdsverket ansvarar för de statliga anslagen för bildande av naturreservat (markinköp, intrångsersättning och bidrag) respektive för förvaltning av befintliga reservat.

Många skyddsvärda områden är kända sedan länge genom de inventeringar som länsstyrelser, Skogsstyrelsen, kommuner och ideella organisationer genomför. Områdena avgränsas på kartor som utgör underlag för planering och samråd.

Så bildas naturreservat

Ömsesidigt kunskapsutbyte mellan markägare och myndigheter är en viktig del i dialogen om hur naturvärdena bevaras och utvecklas på bästa sätt. Initiativet att skydda ett område kommer oftast från länsstyrelsen men kan även komma från kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare.

Länsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut om naturreservat som innehåller syfte, skäl, föreskrifter och skötselplan och samråder med markägaren. Staten anlitar en oberoende värderare som beräknar marknadsvärdeminskningen som reservatsbildningen innebär. Efter förhandlingar skriver staten och markägaren vanligen ett avtal. Under arbetets gång sänder länsstyrelsen ut reservatsförslaget på remiss till andra myndigheter och organisationer. Därefter fattar länsstyrelsen beslut om att bilda naturreservatet. Länsstyrelsen markerar ut reservatsgränserna.

Kommuner kan bilda naturreservat

Även kommunerna har möjlighet att bilda naturreservat och kan för ändamålet söka statligt bidrag från Naturvårdsverket för inköp eller intrångsersättning samt LONA-medel för att förbereda bildandet. Intresset för att bilda naturreservat varierar mycket mellan olika kommuner och beror bland annat på politiskt intresse och vilka möjligheter kommunen har att upprätthålla nödvändig naturvårdskompetens.

Yrkande

Vänsterpartiet i Åre yrkar att Åre kommun utreder möjligheterna för bildandet av kommunalt naturreservat för Ullådalen, om möjligt tillsammans med berörda markägare.
Jan Olof Jonsson, Vänsterpartiet i Åre

 

Det räcker nu!
Nej till större exploateringar i Rödkulleområdet.
Byggbolagens jakt på ständigt större och snabbare vinster har åter igen visat sig få förödande
konsekvenser på känsliga naturmiljöer. I den ständiga jakten på tillväxt och avkastning är man beredd
att offra värdefulla och omistliga naturmiljöer på mammons altare. Flata och/eller okunniga
myndigheter med kontrollansvar har blundat eller ”glömt” att fullgöra sina skyldigheter med stora
och kanske irreparabla skador som följd.
Detta är inte unikt för Åre, men har på senare tid blivit oerhört tydligt även här. Den kraftiga
exploateringen kring Björnen, som i sig förstörde omistliga naturvärden, har också kraftigt bidragit till
att situationen för rödingen i Åresjön kraftigt har försämrats på gränsen till det katastrofala på grund
av sedimentläckage som förstört lekbottnarna för den genetiskt unika rödingstammen. När
beståndet minskat med 75% i en sjö som dessutom ingår i ett Natura 2000-område måste man undra
hur det är ställt med viljan till ekologiskt hållbart samhällsbygge i en kommun där t.o.m. MP är med
och styr.
Och inte verkar man ta lärdom av det som inträffat heller. Planerna på ytterligare exploateringar går
vidare med Rödkullen näst i tur. Även här kommer man att göra stora ingrepp i känslig natur och
riskera att orsaka sedimentläckage ut i Åresjön som kan komma att förstöra förutsättningarna för
rödingen totalt. Dessutom kommer tillgängligheten till ett natur-/strövområde som i dag flitigt
nyttjas av både bofasta och turister att begränsas genom att man i princip privatiserar stora dela av
området.
Det råder i dag bostadsbrist även i Åre kommun. Men det som planeras byggas i Rödkullen är inte
bostäder som är avsedda för permanentboende. Det är varianter på turistboenden, sannolikt i
andelsform, där byggherrarna mjölkar ut stora vinster genom att sälja svindyra andelar till människor
som har råd att betala. Människor som bor och verkar i kommunen med vanliga inkomster göre sig
icke besvär. Den personal som turistnäringen redan i dag skriker efter kommer inte att ha flera
boendealternativ till följd av en exploatering i Rödkullen. Snarare tvärt om.
Vi anser att det räcker nu.
Den planerade större exploateringen i Rödkulleområdet är inte hållbar vare sig ur ett ekologiskt eller
socialt perspektiv och därför säger Vänsterpartiet i Åre kommun bestämt nej till den miljöskadliga
exploateringen i Rödkullen.
Vänsterpartiet i Åre kommun.